Casa MM

Localització: Sant Feliu de Codines – El Vallès Oriental
Projecte: 2002
Execució: 2005
Superficie: 372 m²
Arquitecte: Joan Pineda i Munné
Col·laboradors: Ferran Ybáñez –aparellador,  Eva Serrat -estructura
Constructor: Codines de Construccions – Germans Gallego
[slideshow] Adequació de l’obra a l’entorn
La parcel·la es troba situada a la zona nord de Sant Feliu de Codines a l’Unitat d’Actuació E.1. ‘Les Escoles’. Es situa en la cantonada més propera a la població amb façana a dos carrers. Existeix un desnivell en el terreny actual amb un pendent mig aproximat del 15% orientat a llevant(C/ Esquirol).
Els carrers que envolten la parcel·la es troben actualment en projecte i discorren a un nivell inferior al de l’actual terreny. Aquesta diferència d’alçada oscil.la entre 2,00 i 3,35 metres.

Singularitat i caràcter
El desnivell entre els futurs vials i el terreny permet el soterrament d’una planta d’aparcament amb sortida a nivell al carrer lateral.
Les plantes Baixa i Pis formen un rectangle de 7,40 metres d’amplada paral.lel al límit superior de la parcel.la orientant-se a llevant.
S’accedeix a l’habitatge a través d’una escala exterior situada en la cantonada més alta de la parcel.la que condueix al tester de l’habitatge on hi haurà la porta principal de l’habitatge.
També s’accedirà a l’habitatge per l’escala interior que comunica el garatge amb la Planta Baixa.

Economia de recursos
La distribució interior de l’habitatge ha d’evitar la creació d’espais reduïts i incòmodes, permetent una polivalència d’usos i a la vegada una adequada separació entre espais diürns i nocturns.
Donada la morfologia de la parcel·la amb pendent orientat a llevant, s’ha decidit situar l’habitatge en forma de rectangle oferint la façana més ample i vidriada a aquesta orientació. L’accés a l’habitatge es produirà pel tester Sud tant a peu com en transport rodat. La façana de ponent i la façana Nord tindran una composició més opaca amb obertures de menor dimensió.
L’habitatge presenta dos cossos principals paral·lels amb funcions ben diferenciades. Un primer cos, situat a la franja de ponent permetrà l’accés a l’habitatge i la comunicació interior entre les dues plantes. Aquest cos tindrà una configuració principalment opaca amb obertures menors a la banda Oest, el tester Sud en canvi serà vidrat a tota alçada permetent la il·luminació del doble espai que es formarà a l’entrada amb l’escala d’accés a la Planta Primera.
La resta del programa de l’habitatge es desenvoluparà en el segon cos de l’edificació. Aquest cos és de major alçada i presenta una coberta inclinada de teula àrab .
En Planta Baixa es situen, un al costat de l’altre, els espais dedicats a estudi, sala, menjador i cuina, tots a nivell del jardí i amb sortida directa a ell. Aquesta façana Est de la Planta Baixa serà vidrada a tota alçada i tota amplada i protegida del sol amb porticons de llambins de fusta orientables. Només la part dedicada a Estudi serà tacada en una part.
La Planta Primera conté quatre habitacions de tamany similar orientades també a llevant. Una franja continua d’armaris fa de frontera entre les habitacions i el cos dels accessos on es situa una zona oberta d’estudi.

Rigorositat en els aspectes tècnics
L’estructura és de murs de contenció de formigó i pilars metàl·lics a la planta soterrada, i murs de càrrega les plantes altes, aconseguint així una tipologia de construcció senzilla i cost econòmic a comparació de la superfície total.

Les façanes
El mur posterior era en projecte de formigó vist. Les testeres del cos de comunicacions són vidrades. El cos principal d’habitatge és d’obra vista amb un basament d’aplacat de pedra de la zona, amb una composició que accentúa el component horitzontal del conjunt.

Criteris mediambientals i estalvi energètic
Aquest projecte compleix amb el que haurien de ser els criteris bàsics mediambientals de qualsevol projecte d’arquitectura: una bona orientació i ventilació i un bon aïllament.
En el disseny de l’habitatge s’optimitzen el millor possible les orientacions solars més idònies, les obertures de les façanes i ventilacions creuades. També s’utilitzen materials respectuosos amb el medi ambient. A més, tots disposa d’elements reductors del consum d’energia i agua, com ara aixetes de baix consum, làmpades de baix consum, etc.