CASA XW. Granollers

[slideshow]

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Granollers

Localització:  Granollers. El Vallès Oriental
Projecte: 2004
Execució: 2006
Superficie: 233 m²
Arquitecte: Joan Pineda i MunnéC7arquitectes
Col·laboradors: Rosalia Feu -arquitecta-,  Q estudi -aparelladors- diagonalarquitectura -estructura-
Constructor: PATRICLEM

Implantació en l’entorn. El carrer Corró de Granollers és una de les principals i més antigues vies de la ciutat que encara es caracteritza per la presència d’habitatges entremitgeres antics i moderns. La parcel·la entre mitgeres total de 92m2 i una superficie edificable de 66m2 amb una profunditat de 13 metres. L’amplada lliure interior oscil·la entre els 4,20 i els 4,55 metres.

Existia sobre el solar una edificació en molt mal estat de conservació de PB+2, la metitat posterior de la qual estava en estat ruïnós.

Donat que la normativa vigent permetia una alçada màxima de PB+1 i golfes, es va optar per mantenir l’edificació existent i ampliar per la part posterior fins esgotar la profunditat edificable.
 

Composició de façana. En els darrers 20 anys han aperegut en aquest carrer diverses façanes de nova creació, cada una amb personalitat pròpia, trets distintius i balcons ‘singulars’, a voltes de qualitat estètica dubtosa, que han acabat convertit el carrer en un mostrari. Premiditadament la façana es manté rigorosament dins el seu pla sense voladius i els buits de façana mantenen l’ortogonalitat amb el vial com a mostra de respecte amb la ciutat. Es limita la diversitat de materials de façana a pedra, acer i fusta. Uns panells correrders de llistons de fusta per a protecció solar, s’oculten en la franja central. En planta baixa, la porta peatonal i la de vehicles es confonen en un mateix pla.

Racionalitat estructural i constructiva. La part de l’edificació que s’ha conservat, manté la seva estructura de bigues de fusta i revoltons amb els reforços necessaris en les parts més malmeses. L’ampliació està formada per forjat tradicional de biguetes i revoltons ceràmics suportats per perfileria metàl·lica collada a les mitgeres existents.El cos central de serveis està format per murs de càrrega.

Eficiència funcional i en la relació superfície útil/construïda. La decisió del manteniment de l’edificació existent i el diferent nivell entre el vial i el pati porten a una configuració de la vivenda en entreplantes. Aquesta solució geomètrica permet que l’escala ocupi una superficie mínima, essent els replans de les mateixes estances de la vivenda -cuina, sala, habitació- que maximitzen així la seva superfície útil en relació a la construïda.

L’escala es configura en dos trams, un llarg i un curt, permetent un replà de vidre transparent que permet l’il·luminació de tota l’escala i l’arribada al rebedor de la llum natural procedent del terrat.

S’han col·locat en un conjunt tancat central, en paral·lel a l’escala, el serveis -banys, lavabo, safareig.

Utilització de materials i tècniques coherents amb la sostenibilitat. Aquest projecte compleix amb el que haurien de ser els criteris bàsics mediambientals de qualsevol projecte d’arquitectura: una bona orientació i ventilació i un bon aïllament.
En el disseny de l’habitatge s’optimitzen el millor possible les orientacions solars més idònies, les obertures de les façanes i ventilacions creuades. També s’utilitzen materials respectuosos amb el medi ambient. A més, tots disposa d’elements reductors del consum d’energia i agua, com ara aixetes de baix consum, làmpades de baix consum, etc.

 

Joan Pineda i Munné, arquitecte i pèrit Judicial │ Rosalia Feu i Villarino, arquitecta  i pèrit judicial