Cert. Eficiència Energètica

CEEEl consell de ministres ha aprovat el certificat energètica que serà obligatori per als propietaris que vulguin vendre o llogar el seu habitatge a partir de l’1 de juny.

Què és el Certificat d’Eficiència Energètica? El CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA d’un immoble és el  procés pel qual es determina la qualificació d’eficiència energètica obtinguda per un edifici o part d’un edifici mitjançant l’expedició d’un certificat.

El certificat contindrà com a mínim la següent informació:
a) Identificació de l’edifici.
b) Indicació de la normativa energètica que li és d’aplicació en el moment de la seva construcció.
c) Indicació de l’opció escollida, general o simplificada i, si s’escau programa informàtic de referència o alternatiu utilitzat per obtenir la qualificació d’eficiència energètica.
d) Descripció de les característiques energètiques de l’edifici, envoltant tèrmica, instal·lacions, condicions normals de funcionament i ocupació i altres dades utilitzats per obtenir la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici.
e) Qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant etiqueta que mostra el nivell de qualificació en una escala de la A (major eficiència)a la G(menor eficiència)
f) Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme durant l’execució de l’edifici amb la finalitat d’establir la conformitat de la informació continguda en el certificat d’eficiència energètica amb l’edifici acabat.

Quina validesa té? 
La validesa màxima és de deu anys 

Quan la necessito? Els propietaris un edifici o part d’un edifici (pis, local,…) hauran de tenir el Certificat d’Eficiència Energètica per poder oferir-lo en venda o arrendament. L’etiqueta apareixerà en la publicitat de l’immoble, tant en aparadors com portals d’internet.
Etiqueta
En cas d’arrendament caldrà adjuntar una fotocòpia del certificat al contracte d’arrendament. En cas de venda el venedor haurà d’entregar al comprador en la notaria un original del certificat.

Quant em costarà? No existeixen tarifes oficials. A C7 Serveis Globals d’Arquitecturavetllarem per oferir el millor preu per la millor qualitat.

Existeixen excepcions? Sí. Queden alliberades d’obligatorietat:
-Aquelles edificacions que per les seves característiques d’utilització hagin de romandre obertes.
-Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat d’aquesta manera, o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment d’aquestes exigències pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.
-Edificis o unitats d’edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses.
-Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
-Edificis industrials i agrícoles, en la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
-Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
-Edificis de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic, ja sigui de manera eventual o permanent, i que es desenvolupin en una sola planta i no afectin la seguretat de les persones.
-Edificis que es comprin per la seva demolició.
-Edificis o unitats d’edificis d’habitatges utilitzats o destinats a ser utilitzats bé durant menys de quatre mesos a l’any o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

I si no ho faig? La Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent que realitzarà les inspeccions per tal de vigilar i controlar el compliment de la Certificació Energètica.
El venedor o arrendador podrà ser sancionat per infracció dels drets als consumidors.
El comprador o inquilí podrà reclamar al venedor o arrendador per no haver complert el deure d’informació.

Com sol·licito el Certificat d’Eficiència Energètica? Facilitin’s les seves dades de contacte i l’ubicació completa de l’immoble. En breu li facilitarem un pressupost sense compromís

tl. 93 412 50 67
fx. 93 342 69 02

C7arquitectes
Anglí, 8bis
08017 Barcelona