ITE

ITE - INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICISQuè és la ITE? És el mitjà que regula la Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. Decret 187/2010, de 23 de novembre

Qui fa una ITE? 
Un tècnic competent inspeccionarà visualment l’estat general de l’edifici i les instal·lacions. Les obres posteriors podran sol·licitar ajudes corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departement de Medi Ambient i Habitatge.

Quins edificis han de passar una ITE? 
La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:
• per a edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat
• si l’edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
• si ho determinen els programes o les ordenances locals, que podran contenir previsions més amplies i exigents, com per exemple, estendre la obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars. S’entén per edifici plurifamiliar aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici de que pugui contenir altres usos.

Quan s’ha de passar la ITE? S’estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:
• Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012 • Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013 • Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
• Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015 • A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Com encarregar una ITE?

Sol·liciti ITE complimentant el formulari o contacti: 93.412.50.67 – info@c7arquitectes.cat 

C7arquitectes
Anglí, 8bis
08017 Barcelona