CASA XP. Abrera

Habitatge unifamiliar aïllat a Abrera

Localització: Abrera. El Baix Llobregat
Projecte: 2003
Execució: 2004-2005
Superficie: 335 m²
Arquitecte: Joan Pineda i Munné
Col·laboradors: Rosalia Feu –arquitecta,  Q estudi –aparelladors, Sandra Algué –arquitecta, Aquilué/Serrat -estructura
Constructor: CROL, S.L.
[slideshow] Implantació en l’entorn. La parcel·la,  de 902,46 m², es troba situada  a l’urbanització de Can Amat d’Abrera, a l’extrem d’un carrer en cul de sac rematat en plaça rodona que configura la forma radial de la parcel·la. El solar té una pendent en la seva diagonal NO- SE del 19%, amb un desnivell total d’uns 7,5m. El pendent de la parcel·la s’orienta a Sur, mentre que la façana d’accés quedarà orientada a Nord. El fort pendent provocarà que l’habitatge s’assenti en una cota inferior a la del carrer, implantant-se en adaptant-se al ventall que marca la seva orografia.
Composició de façana. Es proposa la construcció d’una única edificació en un nivell intermig de la parcel·la amb obertures menors orientades al carrer i obertures majors sobre la resta de la parcel·la. L’acabat de la façana és arrebossat tintat, el de la coberta amb teula àrab, i la fusteria és de fusta d’iroko natural i vidres amb càmera. Unes menorquines batents amb llambí orientable tamisaran la llum que entra a l’interior.

Racionalitat estructural i constructiva. L’estructura vertical és a base de murs de càrrega i pilars metàl·lics i la coberta es formarà amb biguetes i revoltons i lloses de formigó en els voladius.

Eficiència funcional i en la relació superfície útil/construïda. S’accedirà a l’edifici mitjançant vial en rampa i escales enjardinades. La planta de la vivenda té la forma de dos rectangles maclats que responen als dos usos principals de l’habitatge i que es distribueixen únicament en planta baixa. Es preveu també una planta altell sense utilitat definida sobre les zones de pas i el garatge. S’executa una gran coberta única de dues vessants i amb volada de fins a 3 metres en la banda Sud. La vivenda té una terrassa en dos nivells amb una zona a recer del voladiu continuació de la coberta de la vivenda  i una altre com a solarium al costat d’una piscina. La resta de superfície del solar es la zona de jardí. L’ús de la sala i la cuina com espais obert evita espais de distribució innecessaris i garanteix una bona relació de superfícies útils i construïdes.
Utilització de materials i tècniques coherents amb la sostenibilitat. Aquest projecte compleix amb el que haurien de ser els criteris bàsics mediambientals de qualsevol projecte d’arquitectura: una bona orientació i ventilació i un bon aïllament.
En el disseny de l’habitatge s’optimitzen el millor possible les orientacions solars més idònies, les obertures de les façanes i ventilacions creuades. També s’utilitzen materials respectuosos amb el medi ambient. A més, disposa d’elements reductors del consum d’energia i agua, com ara aixetes de baix consum, làmpades de baix consum, etc.