CAP Terrassa Oest. La Maurina

Localització: Avinguda Àngel Sallent, Terrassa El Vallès Occidental
Projecte: 2001
Execució: 2002-2003
Promotors: CatSalut  i  Mútua de Terrassa
Superficie: 1.781 m²
PEC:  1.827.249,78.-€
Arquitectes: Joan Pineda – Bernat Fernández – Lucia Feu – Isabel Pascual
Col·laboradors: Miquel Milian –aparellador, Manuel Arguijo –estructura, Lluís Duart  -instal·lacions
Constructor: Construcciones JUANES

[slideshow] Adequació de l’obra a l’entorn
El solar de superfície 1274,16 m2 de forma irregular i tancant la illa en forma de proa; el pendent de sis metres entre ambdós carrers i la tipologia d’ordenació de volumetria específica defineixen els punts de partida de la proposta.
El solar de dimensions petites amb un fort pendent dins d’un entorn irregular sense directrius clares ens porta a definir un edifici a partir d’un bloc paral·lel a l’Avinguda Àngel Sallent i dos blocs de consultes i sales d’espera a contrapendent formant un pati lineal que es va obrint cap a l’espai exterior.

Singularitat i caràcter
La volumetria proposada soluciona un punt singular de la ciutat en l’encreuament de diverses vies força transitades.
Les sales d’espera de les diferents plantes tractades amb façanes vidrades es relacionen visualment entre elles donant qualitat i amplitud i trencant la monotonia d’uns espais amb un clar component lineal i repetitiu.
Les diferents ales de l’edifici s’entreguen en el seus límits amb el terreny formant talussos enjardinats que van a buscar les cotes dels vials perimetrals.
L’entrada es produeix en la interseció dels blocs de consultes i el de serveis donant a la plaça en la planta d’accés i deixant uns vestíbuls vidrats amb vistes exteriors.
La geometria de l’edifici en planta i secció permet la organització del mateix amb un sol nucli d’escala, acomplint la Normativa Vigent d’evacuació.

Economia de recursos
El bloc paral·lel a l’Avinguda Àngel Sallent conté en planta O (Nivell d’accés) l’àrea d’entrada i l’àrea administrativa i en la planta -1 a nivell de carrer l’àrea del personal sanitari, l’àrea d’emmagatzematge i part de instal·lacions.
Des del vestíbul d’entrada s’accedeix a l’àrea d’atenció continuada i l’àrea d’educació sanitària situades en la planta d’accés.
En planta primera es disposa l’àrea de pediatria i dues ales per a medicina general.  En planta segona s’ubica una ala de medicina general i l’altra per l’àrea polivalent.
En la coberta del bloc de l’Av. Àngel Sallent se situa la central tèrmica i de fred.

Rigorositat en els aspectes tècnics
El sistema estructural a base de pòrtics de formigó d’un mòdul constant i els forjats de plaques alveolars prefabricades possibiliten una crugia lliure de pilars de 8.45 m i una optimització de temps i costos.
La façana és de maó vist color blanc sobre una estructura metàl·lica autoportant; en la zona de basament s’utilitza un aplacat de pedra Sant Vicenç gris molt més adequat i resistent per les superfícies en contacte amb el carrer.